Waardes

Dekaloog van kinderregte


Alle kinders het die reg op nie-diskriminasie. Elke seun of dogter het die reg om vry te wees van diskriminasie op grond van geslag, ras, taal, godsdiens, etnisiteit, seksuele oriëntasie of ander toestande, asook ander fundamentele menseregte. Die samelewing moet 'n instrument gebruik om alle soorte kinderdiskriminasie uit te skakel.


Video: Three colours - Blue (Desember 2021).